بهترین ویلا در شمال (1775)

فروش ویلا در محمودآباد ۱۲-۶۰۵۲

فروش ویلا در محمودآباد ۱۲-۶۰۵۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 330 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
730,000,000 تومان
خرید ویلا در فریدونکنار – ۱۵۹۶

خرید ویلا در فریدونکنار – ۱۵۹۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 150 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
220,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر چلک-۱۰۵۶

خرید ویلا در نوشهر چلک-۱۰۵۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 850 متر
متراژ بنا: 490 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,800,000,000 تومان
فروش ویلا در محمودآباد – ۲۸۴۲

فروش ویلا در محمودآباد – ۲۸۴۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 220 متر
متراژ بنا: 150 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر – ۵۱۷۴

خرید ویلا در نوشهر – ۵۱۷۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 455 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
1,300,000,000 تومان
خرید ویلا در محمود آباد -۷۰۱۸

خرید ویلا در محمود آباد -۷۰۱۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهری
300,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر نجارده – ۳۹۴۴

خرید ویلا در نوشهر نجارده – ۳۹۴۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
330,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان یکتاسرا – ۲۷۱۷

خرید ویلا در رویان یکتاسرا – ۲۷۱۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
450,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان – ۳۵۸۷

خرید ویلا در رویان – ۳۵۸۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 310 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
470,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان – ۵۳۷۶

خرید ویلا در رویان – ۵۳۷۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
720,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر دهکده سبز – ۵۶۷۴

فروش ویلا در نوشهر دهکده سبز – ۵۶۷۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 240 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
580,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر ونوش – ۲۷۹۷

خرید ویلا در نوشهر ونوش – ۲۷۹۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 900 متر
متراژ بنا: 420 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,300,000,000 تومان
خرید ویلا در چمستان سعادت آباد ۹۰۷۹

خرید ویلا در چمستان سعادت آباد ۹۰۷۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 330 متر
متراژ بنا: 260 متر
تعداد خواب: 5
موقعیت مکانی: جنگلی
880,000,000 تومان
فروش ویلا در محمودآباد ۱۲-۳۱۴۳

فروش ویلا در محمودآباد ۱۲-۳۱۴۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 210 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
540,000,000 تومان
خرید ویلا باغ در رویان – ۵۶۲۹

خرید ویلا باغ در رویان – ۵۶۲۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 800 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,100,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان وازیوار – ۲۷۵۰

فروش ویلا در رویان وازیوار – ۲۷۵۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 280 متر
متراژ بنا: 270 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
495,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر – ۵۷۷۹

خرید ویلا در نوشهر – ۵۷۷۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
650,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد دریاسر – ۷۰۶۸

خرید ویلا در محمودآباد دریاسر – ۷۰۶۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 260 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
950,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان بنجکول – ۳۵۵۴

خرید ویلا در رویان بنجکول – ۳۵۵۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
790,000,000 تومان
فروش ویلا ساحلی در رویان – ۵۱۴۴

فروش ویلا ساحلی در رویان – ۵۱۴۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 1,300 متر
متراژ بنا: 750 متر
تعداد خواب: 6
موقعیت مکانی: ساحلی
3,500,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان – ۵۳۳۶

فروش ویلا در رویان – ۵۳۳۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 900 متر
متراژ بنا: 470 متر
تعداد خواب: 5
موقعیت مکانی: جنگلی
980,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر توسکا – ۱۳۱۲

فروش ویلا در نوشهر توسکا – ۱۳۱۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 370 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
430,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر – ۵۱۰۸

خرید ویلا در نوشهر – ۵۱۰۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 430 متر
متراژ بنا: 420 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
750,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان – ۶۲۵۹

فروش ویلا در رویان – ۶۲۵۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 580 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
1,500,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۲۰۹۱

فروش ویلا در نور ۱۶-۲۰۹۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 140 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
خرید باغ ویلا در محمودآباد ۱۲-۳۱۳۰

خرید باغ ویلا در محمودآباد ۱۲-۳۱۳۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 580 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
750,000,000 تومان
فروش ویلا در محمود آباد کلوده – ۷۲۳۴

فروش ویلا در محمود آباد کلوده – ۷۲۳۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 260 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
430,000,000 تومان
خرید باغ ویلا در نوشهر چلک -۵۶۴۱

خرید باغ ویلا در نوشهر چلک -۵۶۴۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 1,000 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
1,200,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر با استخر-۲۷۲۴

فروش ویلا در نوشهر با استخر-۲۷۲۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 1,024 متر
متراژ بنا: 650 متر
تعداد خواب: 5
موقعیت مکانی: جنگلی
2,400,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر ملکار – ۵۱۱۷

فروش ویلا در نوشهر ملکار – ۵۱۱۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 235 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
450,000,000 تومان
1 45 46 47 48 49 60

جستجو ملک

هدف از سامانه تحت وب،ارائه خدمات مشاوره ای خرید و فروش ویلا،آپارتمان و زمین در شهرهای برند شمال ایران می باشد.
با این سامانه انلاین خرید و فروش ویلا می توانید به راحتی و در کمترین زمان و هزینه و سریع ترین روش ممکن ملکهای دلخواه خود را با هرتوان مالی و هر سلیقه ای خریداری نمایید.

تماس با سیوان

  • آدرس شعبه 1:نوشهر-کیلومتر ۱۵ جاده رویان – چلندر – جنب هتل ستاره شب – مشاورین املاک سیوان
  • آدرس شعبه 2:رویان -کیلومتر ۷ نوشهر -ونوش -۵۰ متر قبل از ورودی اصلی ونوش -املاک سیوان ویلا لوکس
  • آدرس شعبه 3:محمود آباد -خیابان امام – نبش نسیم ۶۷/۱/۱ روبروی جاده آزادمون -املاک سیوان
  • آدرس شعبه 4:چمستان- کیلومتر ۷ جاده آمل به چمستان -۳۰۰ متر بعد از شرکت زربال آلشرود -امیر آباد- املاک سیوان
نماد اعتماد الکترونیک

مقایسه