پوریا خطیبی

پوریا خطیبی

کارشناس بازاریابی | فروش 0 ملک

اطلاعات تماس


پوریا جوان خوش ذوق و صبوریه, کاراشو با حوصله انجام میده, ویژگی بارزش وقت شناسیه. معتقده نظم و پشتکار اصول مهم موفقیته.