فروش زمین در شمال نوشهر چلک-۳۲۰۲۹

متراژ زمین: 730 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
11,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی ساحلی در نمک آبرود-۳۶۶۷۳

متراژ زمین: 400 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
3,600,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال رویان-۳۸۵۷۲

متراژ زمین: 255 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,300,000,000 تومان
متراژ زمین: 4,082 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
49,000,000,000 تومان
فروش زمین در چالوس هچیرود-۳۸۶۴۳

متراژ زمین: 940 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
8,000,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۳۶۳۱۰

متراژ زمین: 240 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,824,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۳۷۳۱۴

متراژ زمین: 287 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,500,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر چلک-۳۸۶۱۴

متراژ زمین: 400 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,400,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۳۸۴۴۷

متراژ زمین: 350 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,150,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۳۹۲۹۶

متراژ زمین: 250 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,250,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۳۸۴۵۱

متراژ زمین: 1,120 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
25,000,000,000 تومان
خرید زمین پلاک اول جنگل در شمال نوشهر-۳۹۷۶۹

متراژ زمین: 551 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
8,260,000,000 تومان
متراژ زمین: 254 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 380 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,700,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر نجارده-۱۱۲۳۷

متراژ زمین: 2,500 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
20,000,000,000 تومان
خرید زمین در شمال رویان ونوش-۳۹۲۸۴

متراژ زمین: 350 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
5,250,000,000 تومان
خرید زمین ساحلی درشمال سرخرود-۳۹۴۳۳

متراژ زمین: 200 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
1,250,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر چلک-۳۳۲۲۷

متراژ زمین: 365 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,000,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال کلارآباد-۳۶۳۸۳

متراژ زمین: 700 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
12,600,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر -۴۶۳۵

متراژ زمین: 1,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
8,000,000,000 تومان
فروش زمین در شمال رویان ونوش-۱۴۶۳۳

متراژ زمین: 55,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
220,000,000,000 تومان
فروش زمین ساحلی در نمک آبرود-۳۷۸۵۷

فروش زمین ساحلی در نمک آبرود-۳۷۸۵۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 3,064 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
115,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 230 متر
موقعیت مکانی: شهری
2,300,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال متل قو-۳۷۳۷۵

متراژ زمین: 540 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,400,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۳۴۲۰۰

متراژ زمین: 350 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,200,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال متل قو-۳۴۴۱۰

متراژ زمین: 635 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
16,000,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر چلندر-۳۶۹۳۸

متراژ زمین: 300 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,400,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر چلندر-۳۶۹۱۸

متراژ زمین: 500 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
5,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 500 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
7,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 900 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
14,600,000,000 تومان
1 2 9