فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۲۲۰

متراژ زمین: 390 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,700,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۸۵۲

متراژ زمین: 600 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
12,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۲۲۲

متراژ زمین: 320 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,400,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر سیسنگان-۴۷۵۵۲

متراژ زمین: 260 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,900,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۰۳۸

متراژ زمین: 445 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,900,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر-۴۷۸۴۵

متراژ زمین: 600 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
5,400,000,000 تومان
متراژ زمین: 560 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
5,600,000,000 تومان
خرید زمین جنگلی شهرکی در شمال نوشهر-۴۴۱۷۶

متراژ زمین: 1,400 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
14,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 530 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,890,000,000 تومان
خرید زمین قواره اول دریا در شمال نوشهر-۴۴۰۱۷

متراژ زمین: 1,050 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
30,000,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۵۳۰

متراژ زمین: 250 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,680,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر نجارده-۲۴۲۴۲

متراژ زمین: 750 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,375,000,000 تومان
متراژ زمین: 240 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
9,600,000,000 تومان
متراژ زمین: 533 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
13,300,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نمک آبرود-۴۲۰۰۵

متراژ زمین: 780 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
11,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۴۲۷۲

متراژ زمین: 423 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
5,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 220 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,200,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۸۵۰

متراژ زمین: 300 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,550,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۵۷۷

متراژ زمین: 300 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,400,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۵۷۸

متراژ زمین: 295 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,300,000,000 تومان
متراژ زمین: 330 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,980,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۵۵۶۷

متراژ زمین: 1,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
10,500,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر نجارده-۴۷۳۲۰

متراژ زمین: 950 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
10,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال رویان-۳۵۵۵۱

متراژ زمین: 500 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,000,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر نجارده-۴۷۳۷۱

متراژ زمین: 500 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,500,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۱۱۸۹۶

متراژ زمین: 435 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
5,400,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر نجارده-۳۰۶۲۱

متراژ زمین: 2,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
20,000,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۰۰۶

متراژ زمین: 230 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,955,000,000 تومان
متراژ زمین: 730 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
12,775,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۵۲۳

متراژ زمین: 400 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,000,000,000 تومان
1 2 12