فروش ویلا شهرکی در شمال نوشهر-۵۲۸۰۸

فروش ویلا شهرکی در شمال نوشهر-۵۲۸۰۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 440 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
6,500,000,000 تومان
خرید ویلا در شمال نوشهر-۵۲۹۶۳

خرید ویلا در شمال نوشهر-۵۲۹۶۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 345 متر
متراژ بنا: 120 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
4,200,000,000 تومان
خرید زمین ساحلی در رویان-۵۲۶۰۶

متراژ زمین: 1,000 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
29,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در نوشهر امیررود-۵۲۸۰۲

متراژ زمین: 2,200 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
30,800,000,000 تومان
فروش زمین ساحلی شهرکی در نوشهر-۵۵۰۸۸

متراژ زمین: 512 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
11,000,000,000 تومان
خرید ویلا استخردار در سیسنگان-۵۳۷۲۲

خرید ویلا استخردار در سیسنگان-۵۳۷۲۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 412 متر
متراژ بنا: 295 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
4,700,000,000 تومان
فروش باغ ویلا در شمال نوشهر-۵۳۶۹۸

فروش باغ ویلا در شمال نوشهر-۵۳۶۹۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 900 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
15,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در رویان ونوش-۵۲۶۹۵

متراژ زمین: 550 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
5,500,000,000 تومان
فروش زمین در نوشهر-۵۰۹۶۴

متراژ زمین: 300 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,100,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۵۴۶۶۳

متراژ زمین: 280 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,220,000,000 تومان
فروش زمین در نوشهر چلک-۵۳۴۶۱

متراژ زمین: 400 متر
5,200,000,000 تومان
متراژ زمین: 950 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,650,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در نوشهر-۵۴۸۱۶

متراژ زمین: 200 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,700,000,000 تومان
فروش ویلا باغ در شمال نوشهر-۵۵۱۵۹

فروش ویلا باغ در شمال نوشهر-۵۵۱۵۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 470 متر
متراژ بنا: 130 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
4,600,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر-۵۵۱۶۹

متراژ زمین: 260 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,080,000,000 تومان
خرید ویلا شهرکی در نوشهر-۵۴۶۵۱

خرید ویلا شهرکی در نوشهر-۵۴۶۵۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 230 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
2,400,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۵۲۶۷۷

متراژ زمین: 350 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,750,000,000 تومان
فروش ویلا ساحلی مبله در ایزدشهر-۴۰۹۱۵

فروش ویلا ساحلی مبله در ایزدشهر-۴۰۹۱۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 520 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: ساحلی
18,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در رویان ونوش-۵۴۸۳۷

متراژ زمین: 210 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,360,000,000 تومان
فروش زمین ساحلی در شمال نوشهر-۵۳۳۸۲

متراژ زمین: 800 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
24,000,000,000 تومان
فروش ویلا شهرکی در رویان سیاهرود-۵۴۶۲۵

فروش ویلا شهرکی در رویان سیاهرود-۵۴۶۲۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
3,000,000,000 تومان
خرید ویلا در شمال رویان-۴۵۲۶

خرید ویلا در شمال رویان-۴۵۲۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 260 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
5,600,000,000 تومان
فروش ویلا قواره اول دریا در شمال نوشهر-۵۱۶۱۸

فروش ویلا قواره اول دریا در شمال نوشهر-۵۱۶۱۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 1,100 متر
متراژ بنا: 550 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: ساحلی
38,000,000,000 تومان
خرید ویلا در شمال رویان-۲۹۵۵

خرید ویلا در شمال رویان-۲۹۵۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 230 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
3,500,000,000 تومان
فروش زمین ساحلی در شمال نوشهر-۹۰۳۵

متراژ زمین: 260 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
7,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 16,000 متر
موقعیت مکانی: شهری
32,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۵۴۳۳۹

متراژ زمین: 910 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
10,920,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در نوشهر-۵۴۳۲۱

متراژ زمین: 310 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,627,000,000 تومان
خرید ویلا باغ لوکس در رویان – ۵۵۱۹

خرید ویلا باغ لوکس در رویان – ۵۵۱۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 10,000 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
100,000,000,000 تومان
فروش ویلا در شمال-۳۷۵۶۰

فروش ویلا در شمال-۳۷۵۶۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
7,800,000,000 تومان
1 2 15