خرید و فروش ویلا در شمال (1708)

فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۶۳

فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۶۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 120 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
160,000,000 تومان
خرید ویلا در نور ایزدشهر ۱۲-۲۱۶۹

خرید ویلا در نور ایزدشهر ۱۲-۲۱۶۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 220 متر
متراژ بنا: 110 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
230,000,000 تومان
فروش ویلا در آمل ۱۰-۲۰۱۵

فروش ویلا در آمل ۱۰-۲۰۱۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 220 متر
متراژ بنا: 120 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
180,000,000 تومان
خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۱۰۴۸

خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۱۰۴۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: ساحلی
950,000,000 تومان
خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۳۵۱۵

خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۳۵۱۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 850 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: ساحلی
2,800,000,000 تومان
خرید ویلا ساحلی در رویان – ۱۰۴۹

خرید ویلا ساحلی در رویان – ۱۰۴۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 645 متر
متراژ بنا: 320 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,200,000,000 تومان
فروش ویلا ساحلی در رویان – ۷۶۰

فروش ویلا ساحلی در رویان – ۷۶۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 370 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,600,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۲۶۲۵

فروش ویلا در نور ۱۶-۲۶۲۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 170 متر
متراژ بنا: 90 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: شهری
175,000,000 تومان
خرید ویلا ساحلی در رویان – ۱۰۶۱

خرید ویلا ساحلی در رویان – ۱۰۶۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 330 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
620,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۷۳۲

فروش ویلا در نور ۱۶-۷۳۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 517 متر
متراژ بنا: 260 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
400,000,000 تومان
فروش باغ ویلا در نور ۱۶-۳۰۸۳

فروش باغ ویلا در نور ۱۶-۳۰۸۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 550 متر
متراژ بنا: 150 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
270,000,000 تومان
خرید ویلا باغ در نوشهر چلندر ۵۳۲۷

خرید ویلا باغ در نوشهر چلندر ۵۳۲۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 800 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
800,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد ۱۱-۲۰۵۳

خرید ویلا در محمودآباد ۱۱-۲۰۵۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 340 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر دهکده سبز – ۵۲۳۳

خرید ویلا در نوشهر دهکده سبز – ۵۲۳۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 520 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
400,000,000 تومان
خرید ویلا در ایزدشهر – ۷۰۳۰

خرید ویلا در ایزدشهر – ۷۰۳۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 350 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: ساحلی
1,400,000,000 تومان
فروش ویلا در محمودآباد ۱۲-۳۱۹۹

فروش ویلا در محمودآباد ۱۲-۳۱۹۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 320 متر
متراژ بنا: 185 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
450,000,000 تومان
فروش ویلا در نور قواره اول ساحل – ۱۷۶۲

فروش ویلا در نور قواره اول ساحل – ۱۷۶۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 790 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
1,300,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد ۱۲- ۱۴۷۵

خرید ویلا در محمودآباد ۱۲- ۱۴۷۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 180 متر
متراژ بنا: 125 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: ساحلی
270,000,000 تومان
فروش ویلا در محمود آباد-۸۴۸

فروش ویلا در محمود آباد-۸۴۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 630 متر
متراژ بنا: 450 متر
تعداد خواب: 5
موقعیت مکانی: ساحلی
890,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر انارور-۱۷۲۱

خرید ویلا در نوشهر انارور-۱۷۲۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
645,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر سیاهرود-۱۷۲۰

خرید ویلا در نوشهر سیاهرود-۱۷۲۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
550,000,000 تومان
خرید ویلا هوشمند در نوشهر-۱۷۱۹

خرید ویلا هوشمند در نوشهر-۱۷۱۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 860 متر
متراژ بنا: 500 متر
تعداد خواب: 5
موقعیت مکانی: جنگلی
1,580,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان-۱۵۳۰

فروش ویلا در رویان-۱۵۳۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
420,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر سیاهرود-۱۵۴۰

خرید ویلا در نوشهر سیاهرود-۱۵۴۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 600 متر
متراژ بنا: 500 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,600,000,000 تومان
خرید ویلا در سی سنگان-۱۱۵۸

خرید ویلا در سی سنگان-۱۱۵۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 930 متر
متراژ بنا: 350 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,950,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر – ونوش-۱۱۵۱

خرید ویلا در نوشهر – ونوش-۱۱۵۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 320 متر
متراژ بنا: 280 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
470,000,000 تومان
خرید ویلا در بابلسر ۱۲-۱۱۸۵

خرید ویلا در بابلسر ۱۲-۱۱۸۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 260 متر
متراژ بنا: 140 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
330,000,000 تومان
1 55 56 57

جستجو ملک

هدف از سامانه تحت وب،ارائه خدمات مشاوره ای خرید و فروش ویلا،آپارتمان و زمین در شهرهای برند شمال ایران می باشد.
با این سامانه انلاین خرید و فروش ویلا می توانید به راحتی و در کمترین زمان و هزینه و سریع ترین روش ممکن ملکهای دلخواه خود را با هرتوان مالی و هر سلیقه ای خریداری نمایید.

تماس با سیوان

  • آدرس شعبه 1:نوشهر-کیلومتر ۱۵ جاده رویان – چلندر – جنب هتل ستاره شب – مشاورین املاک سیوان
  • آدرس شعبه 2:رویان -کیلومتر ۷ نوشهر -ونوش -۵۰ متر قبل از ورودی اصلی ونوش -املاک سیوان ویلا لوکس
  • آدرس شعبه 3:محمود آباد -خیابان امام – نبش نسیم ۶۷/۱/۱ روبروی جاده آزادمون -املاک سیوان
  • آدرس شعبه 4:چمستان- کیلومتر ۷ جاده آمل به چمستان -۳۰۰ متر بعد از شرکت زربال آلشرود -امیر آباد- املاک سیوان
نماد اعتماد الکترونیک

مقایسه