خرید و فروش ویلا در شمال (1820)

خرید ویلا در رویان سیاهرود – ۵۲۴۵

خرید ویلا در رویان سیاهرود – ۵۲۴۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 600 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 5
موقعیت مکانی: جنگلی
850,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر – ۵۰۹۶

خرید ویلا در نوشهر – ۵۰۹۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 230 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
600,000,000 تومان
خرید ویلا استخر دار در نوشهر چلک – ۵۳۶۵

خرید ویلا استخر دار در نوشهر چلک – ۵۳۶۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 440 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
850,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر ملکار – ۵۱۶۷

خرید ویلا در نوشهر ملکار – ۵۱۶۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 280 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
390,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر نجارده – ۳۶۵۳

خرید ویلا در نوشهر نجارده – ۳۶۵۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 370 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
500,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان – ۳۶۴۲

خرید ویلا در رویان – ۳۶۴۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 330 متر
متراژ بنا: 260 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
480,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر لتینگان – ۳۹۳۳

خرید ویلا در نوشهر لتینگان – ۳۹۳۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 260 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
360,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر امیررود – ۵۲۷۸

فروش ویلا در نوشهر امیررود – ۵۲۷۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 335 متر
متراژ بنا: 290 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
650,000,000 تومان
فروش ویلا در سیسنگان – ۳۶۵۰

فروش ویلا در سیسنگان – ۳۶۵۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 160 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
320,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر نجارده – ۳۸۸۱

خرید ویلا در نوشهر نجارده – ۳۸۸۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
380,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۲۹۰۴

فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۲۹۰۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 320 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
550,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر چلک – ۵۱۱۰

فروش ویلا در نوشهر چلک – ۵۱۱۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 530 متر
متراژ بنا: 310 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,200,000,000 تومان
خرید ویلا در سیسنگان – ۲۵۹۶

خرید ویلا در سیسنگان – ۲۵۹۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 293 متر
متراژ بنا: 190 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
330,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر سی سنگان – ۳۶۹۶

خرید ویلا در نوشهر سی سنگان – ۳۶۹۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 460 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
730,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر نخ شمال – ۲۷۳۶

فروش ویلا در نوشهر نخ شمال – ۲۷۳۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 251 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
320,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر چلک – ۳۶۶۶

خرید ویلا در نوشهر چلک – ۳۶۶۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
550,000,000 تومان
فروش ویلا ساحلی در نوشهر – ۵۳۴۸

فروش ویلا ساحلی در نوشهر – ۵۳۴۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 360 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: ساحلی
870,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۲۵۶۶

فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۲۵۶۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 190 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
390,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان سیاهرود – ۳۶۰۶

فروش ویلا در رویان سیاهرود – ۳۶۰۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
295,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر ونوش – ۱۵۰۳

خرید ویلا در نوشهر ونوش – ۱۵۰۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
1,400,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر لتینگان – ۲۵۵۱

فروش ویلا در نوشهر لتینگان – ۲۵۵۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 800 متر
متراژ بنا: 600 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,600,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر توسکاتوک – ۲۷۷۸

خرید ویلا در نوشهر توسکاتوک – ۲۷۷۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 270 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
550,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد نزدیک دریا – ۳۲۰۱

خرید ویلا در محمودآباد نزدیک دریا – ۳۲۰۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 195 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
380,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر توسکاتک – ۲۵۷۹

فروش ویلا در نوشهر توسکاتک – ۲۵۷۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 270 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
خرید ویلا در سی سنگان – ۲۵۶۴

خرید ویلا در سی سنگان – ۲۵۶۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 650 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,600,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر سیسنگان – ۲۹۱۵

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان – ۲۹۱۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
345,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان یکتا سرا – ۳۵۵۶

فروش ویلا در رویان یکتا سرا – ۳۵۵۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 150 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
375,000,000 تومان
خرید ویلا استخردار در سی سنگان – ۲۵۵۴

خرید ویلا استخردار در سی سنگان – ۲۵۵۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 430 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
770,000,000 تومان
فروش ویلا در سی سنگان – ۲۵۶۲

فروش ویلا در سی سنگان – ۲۵۶۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 750 متر
متراژ بنا: 280 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
795,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر نارنج بن – ۵۰۲۴

خرید ویلا در نوشهر نارنج بن – ۵۰۲۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 600 متر
متراژ بنا: 750 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,500,000,000 تومان
1 55 56 57 58 59 61

جستجو ملک

هدف از سامانه تحت وب،ارائه خدمات مشاوره ای خرید و فروش ویلا،آپارتمان و زمین در شهرهای برند شمال ایران می باشد.
با این سامانه انلاین خرید و فروش ویلا می توانید به راحتی و در کمترین زمان و هزینه و سریع ترین روش ممکن ملکهای دلخواه خود را با هرتوان مالی و هر سلیقه ای خریداری نمایید.

تماس با سیوان

  • آدرس شعبه 1:نوشهر-کیلومتر ۱۵ جاده رویان – چلندر – جنب هتل ستاره شب – مشاورین املاک سیوان
  • آدرس شعبه 2:اول شهر کلارآباد- جنب فروشگاه جین وست- املاک سیوان
  • آدرس شعبه 3:رویان -کیلومتر ۷ نوشهر -ونوش -۵۰ متر قبل از ورودی اصلی ونوش -املاک سیوان ویلا لوکس
  • آدرس شعبه 4:محمود آباد -خیابان امام – نبش نسیم ۶۷/۱/۱ روبروی جاده آزادمون -املاک سیوان
  • آدرس شعبه 5:چمستان- کیلومتر ۷ جاده آمل به چمستان -۳۰۰ متر بعد از شرکت زربال آلشرود -امیر آباد- املاک سیوان
نماد اعتماد الکترونیک

مقایسه