خرید و فروش ویلا در مازندران (1811)

خرید ویلا در رویان نارنج بن – ۳۵۶۴

خرید ویلا در رویان نارنج بن – ۳۵۶۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 420 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
780,000,000 تومان
فروش ویلا استخردار در رویان – ۲۲۹۷

فروش ویلا استخردار در رویان – ۲۲۹۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 1,740 متر
متراژ بنا: 1,000 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: ساحلی
3,500,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر لتینگان – ۳۵۲۱

خرید ویلا در نوشهر لتینگان – ۳۵۲۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر – ۸۰۲۷

خرید ویلا در نوشهر – ۸۰۲۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 240 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
430,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر – ۵۸۲۳

خرید ویلا در نوشهر – ۵۸۲۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 240 متر
متراژ بنا: 140 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
290,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۶۲

فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۶۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 140 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
450,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر چلندر – ۵۱۸۹

خرید ویلا در نوشهر چلندر – ۵۱۸۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
430,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان شهرک برند – ۶۱۱۲

خرید ویلا در رویان شهرک برند – ۶۱۱۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 600 متر
متراژ بنا: 570 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
3,500,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان نارنج بن – ۲۹۵۵

خرید ویلا در رویان نارنج بن – ۲۹۵۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 800 متر
متراژ بنا: 440 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,000,000,000 تومان
فروش ویلا در  نوشهر ونوش – ۲۹۰۹

فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۲۹۰۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 700 متر
متراژ بنا: 370 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
850,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان ونوش – ۵۵۴۹

خرید ویلا در رویان ونوش – ۵۵۴۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
270,000,000 تومان
فروش ویلا در سی سنگان – ۱۷۱۷

فروش ویلا در سی سنگان – ۱۷۱۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 713 متر
متراژ بنا: 550 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,400,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر نخ شمال – ۲۷۶۳

فروش ویلا در نوشهر نخ شمال – ۲۷۶۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
فروش ویلا در ایزدشهر ۱۲-۲۶۱۹

فروش ویلا در ایزدشهر ۱۲-۲۶۱۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 205 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهری
300,000,000 تومان
فروش ویلا مدرن در نوشهر چلک – ۵۷۶۹

فروش ویلا مدرن در نوشهر چلک – ۵۷۶۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 1,000 متر
متراژ بنا: 450 متر
تعداد خواب: 5
موقعیت مکانی: جنگلی
6,800,000,000 تومان
خرید ویلا شمال در نوشهر – ۵۸۷۶

خرید ویلا شمال در نوشهر – ۵۸۷۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 330 متر
متراژ بنا: 260 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
550,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان نارنج بن – ۵۰۶۰

خرید ویلا در رویان نارنج بن – ۵۰۶۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 220 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
فروش ویلا هوشمند در ایزدشهر – ۱۲۴۲

فروش ویلا هوشمند در ایزدشهر – ۱۲۴۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 765 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
1,250,000,000 تومان
فروش ویلا در سی سنگان – ۱۵۳۶

فروش ویلا در سی سنگان – ۱۵۳۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 210 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
345,000,000 تومان
فروش ویلا  درسیسنگان – ۵۱۰۳

فروش ویلا درسیسنگان – ۵۱۰۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
280,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان-۲۱۲۹

فروش ویلا در رویان-۲۱۲۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 440 متر
متراژ بنا: 420 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
785,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان سیاهرود – ۳۷۰۵

فروش ویلا در رویان سیاهرود – ۳۷۰۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 260 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
800,000,000 تومان
خرید ویلا شهرکی در رویان – ۵۷۶۴

خرید ویلا شهرکی در رویان – ۵۷۶۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 190 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
420,000,000 تومان
خرید ویلا در محمود آباد دریاسر-۷۰۶۲

خرید ویلا در محمود آباد دریاسر-۷۰۶۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 950 متر
متراژ بنا: 450 متر
تعداد خواب: 6
موقعیت مکانی: ساحلی
1,500,000,000 تومان
فروش ویلا ساحلی در نوشهر ساحلی – ۵۲۰۹

فروش ویلا ساحلی در نوشهر ساحلی – ۵۲۰۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 372 متر
متراژ بنا: 80 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: ساحلی
650,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان سیاهرود – ۵۵۹۸

فروش ویلا در رویان سیاهرود – ۵۵۹۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 150 متر
متراژ بنا: 125 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
390,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر مارگیرده – ۳۹۲۶

خرید ویلا در نوشهر مارگیرده – ۳۹۲۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 260 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
390,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان – ۳۶۴۸

فروش ویلا در رویان – ۳۶۴۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 210 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
540,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان ونوش – ۵۱۲۵

خرید ویلا در رویان ونوش – ۵۱۲۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 345 متر
متراژ بنا: 210 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
550,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر ملکار – ۲۱۹۷

فروش ویلا در نوشهر ملکار – ۲۱۹۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
355,000,000 تومان
1 51 52 53 54 55 61

جستجو ملک

هدف از سامانه تحت وب،ارائه خدمات مشاوره ای خرید و فروش ویلا،آپارتمان و زمین در شهرهای برند شمال ایران می باشد.
با این سامانه انلاین خرید و فروش ویلا می توانید به راحتی و در کمترین زمان و هزینه و سریع ترین روش ممکن ملکهای دلخواه خود را با هرتوان مالی و هر سلیقه ای خریداری نمایید.

تماس با سیوان

  • آدرس شعبه 1:نوشهر-کیلومتر ۱۵ جاده رویان – چلندر – جنب هتل ستاره شب – مشاورین املاک سیوان
  • آدرس شعبه 2:اول شهر کلارآباد- جنب فروشگاه جین وست- املاک سیوان
  • آدرس شعبه 3:رویان -کیلومتر ۷ نوشهر -ونوش -۵۰ متر قبل از ورودی اصلی ونوش -املاک سیوان ویلا لوکس
  • آدرس شعبه 4:محمود آباد -خیابان امام – نبش نسیم ۶۷/۱/۱ روبروی جاده آزادمون -املاک سیوان
  • آدرس شعبه 5:چمستان- کیلومتر ۷ جاده آمل به چمستان -۳۰۰ متر بعد از شرکت زربال آلشرود -امیر آباد- املاک سیوان
نماد اعتماد الکترونیک

مقایسه