مشاور املاک نور (130)

خرید ویلا در نور امیر آباد – ۷۲۹۲

خرید ویلا در نور امیر آباد – ۷۲۹۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 260 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
540,000,000 تومان
خرید ویلا در نور ۱۶-۵۸۳۶

خرید ویلا در نور ۱۶-۵۸۳۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 270 متر
متراژ بنا: 150 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
330,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۳۲۵۱

فروش ویلا در نور ۱۶-۳۲۵۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۸۹

فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۸۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
380,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۵۶

فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۵۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 345 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
430,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶ -۳۰۸۶

فروش ویلا در نور ۱۶ -۳۰۸۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 130 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
330,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۱۸۶۹

فروش ویلا در نور ۱۶-۱۸۶۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 185 متر
متراژ بنا: 130 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
180,000,000 تومان
فروش ویلا در نور – ۷۰۵۷

فروش ویلا در نور – ۷۰۵۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 285 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
600,000,000 تومان
خرید ویلا در نور سعادت آباد – ۹۰۰۶

خرید ویلا در نور سعادت آباد – ۹۰۰۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 230 متر
متراژ بنا: 110 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
180,000,000 تومان
خرید ویلا در نور سعادت آباد-۷۴۴۵

خرید ویلا در نور سعادت آباد-۷۴۴۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
650,000,000 تومان
فروش ویلا سوپر لوکس در نور – ۵۲۷۰

فروش ویلا سوپر لوکس در نور – ۵۲۷۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 700 متر
متراژ بنا: 430 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: ساحلی
2,600,000,000 تومان
خرید ویلا در نور ۱۶-۳۰۴۳

خرید ویلا در نور ۱۶-۳۰۴۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
335,000,000 تومان
فروش ویلا در نور -۳۰۴۸

فروش ویلا در نور -۳۰۴۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 130 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
خرید ویلا در نور با استخر – ۱۰۲۶

خرید ویلا در نور با استخر – ۱۰۲۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 1,100 متر
متراژ بنا: 710 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
2,950,000,000 تومان
فروش باغ ویلا  در نور ۱۶-۷۰۰۲

فروش باغ ویلا در نور ۱۶-۷۰۰۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 380 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
240,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۱۰۲۹

فروش ویلا در نور ۱۶-۱۰۲۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 680 متر
متراژ بنا: 210 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
750,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۸۰۰

فروش ویلا در نور ۱۶-۸۰۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
425,000,000 تومان
فروش ویلا در نور – ۱۱۵۷

فروش ویلا در نور – ۱۱۵۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 477 متر
متراژ بنا: 255 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
780,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۶۹۳

فروش ویلا در نور ۱۶-۶۹۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 270 متر
متراژ بنا: 115 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
250,000,000 تومان
خرید ویلا در نور ۱۶-۳۵۱۰

خرید ویلا در نور ۱۶-۳۵۱۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 210 متر
متراژ بنا: 132 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
فروش ویلا شهرکی در نور – ۹۰۰۰

فروش ویلا شهرکی در نور – ۹۰۰۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 270 متر
متراژ بنا: 120 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
150,000,000 تومان
خرید ویلا در نور ۱۶-۳۱۰۱

خرید ویلا در نور ۱۶-۳۱۰۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 295 متر
متراژ بنا: 175 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
فروش ویلا در نور سرکاج – ۲۵۹۱

فروش ویلا در نور سرکاج – ۲۵۹۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 140 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
165,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۲۸۷۷

فروش ویلا در نور ۱۶-۲۸۷۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 270 متر
متراژ بنا: 140 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
160,000,000 تومان
خرید ویلا در نور ۰۴-۱۲۸۵

خرید ویلا در نور ۰۴-۱۲۸۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 130 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
140,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۵۲

فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۵۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 130 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
220,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۶۹۱

فروش ویلا در نور ۱۶-۶۹۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 1,301 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
850,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۳۲۴۹

فروش ویلا در نور ۱۶-۳۲۴۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 235 متر
متراژ بنا: 150 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
350,000,000 تومان

جستجو ملک

هدف از سامانه تحت وب،ارائه خدمات مشاوره ای خرید و فروش ویلا،آپارتمان و زمین در شهرهای برند شمال ایران می باشد.
با این سامانه انلاین خرید و فروش ویلا می توانید به راحتی و در کمترین زمان و هزینه و سریع ترین روش ممکن ملکهای دلخواه خود را با هرتوان مالی و هر سلیقه ای خریداری نمایید.

تماس با سیوان

  • آدرس شعبه 1:نوشهر-کیلومتر ۱۵ جاده رویان – چلندر – جنب هتل ستاره شب – مشاورین املاک سیوان
  • آدرس شعبه 2:رویان -کیلومتر ۷ نوشهر -ونوش -۵۰ متر قبل از ورودی اصلی ونوش -املاک سیوان ویلا لوکس
  • آدرس شعبه 3:محمود آباد -خیابان امام – نبش نسیم ۶۷/۱/۱ روبروی جاده آزادمون -املاک سیوان
  • آدرس شعبه 4:چمستان- کیلومتر ۷ جاده آمل به چمستان -۳۰۰ متر بعد از شرکت زربال آلشرود -امیر آباد- املاک سیوان
نماد اعتماد الکترونیک

مقایسه