ویلاهای زیبا در شمال (1691)

فروش ویلا در رویان گلستانک – ۲۷۵۷

فروش ویلا در رویان گلستانک – ۲۷۵۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 640 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
1,000,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان وازیوار – ۵۳۳۳

خرید ویلا در رویان وازیوار – ۵۳۳۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 612 متر
متراژ بنا: 600 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,300,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر ونوش – ۱۰۹۸

خرید ویلا در نوشهر ونوش – ۱۰۹۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 316 متر
متراژ بنا: 210 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
326,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر –  ۱۳-۷۹۶

فروش ویلا در نوشهر – ۱۳-۷۹۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 265 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
430,000,000 تومان
خرید ویلا در آمل ۱۰-۹۹۱

خرید ویلا در آمل ۱۰-۹۹۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 135 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
170,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان خضرتیره – ۵۲۴۳

فروش ویلا در رویان خضرتیره – ۵۲۴۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 635 متر
متراژ بنا: 280 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
800,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر دهکده سبز – ۵۰۳۳

فروش ویلا در نوشهر دهکده سبز – ۵۰۳۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
380,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر – ۵۸۱۴

فروش ویلا در نوشهر – ۵۸۱۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 380 متر
متراژ بنا: 280 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
680,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر چلندر – ۲۱۴۸

خرید ویلا در نوشهر چلندر – ۲۱۴۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 270 متر
متراژ بنا: 190 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
320,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان وازیوار – ۵۲۳۵

فروش ویلا در رویان وازیوار – ۵۲۳۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 320 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
650,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان سیاهرود – ۵۱۲۷

خرید ویلا در رویان سیاهرود – ۵۱۲۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 210 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
690,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان وازیوار – ۵۲۳۸

فروش ویلا در رویان وازیوار – ۵۲۳۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 150 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
350,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان بنجکول – ۲۷۵۳

خرید ویلا در رویان بنجکول – ۲۷۵۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
310,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان سیاهرود – ۲۵۲۶

فروش ویلا در رویان سیاهرود – ۲۵۲۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 330 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,300,000,000 تومان
خرید ویلا نوشهر در چلندر – ۳۹۸۴

خرید ویلا نوشهر در چلندر – ۳۹۸۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
500,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر چلندر – ۲۱۴۱

فروش ویلا در نوشهر چلندر – ۲۱۴۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
370,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان وازیوار – ۲۷۵۶

خرید ویلا در رویان وازیوار – ۲۷۵۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 864 متر
متراژ بنا: 210 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
1,600,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان سیاهرود – ۲۵۲۵

فروش ویلا در رویان سیاهرود – ۲۵۲۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
850,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان وازیوار – ۳۹۶۰

خرید ویلا در رویان وازیوار – ۳۹۶۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 800 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,700,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان دریابیشه – ۳۹۵۷

فروش ویلا در رویان دریابیشه – ۳۹۵۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 615 متر
متراژ بنا: 260 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
1,450,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان نارنج بن – ۳۶۴۳

خرید ویلا در رویان نارنج بن – ۳۶۴۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
480,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان – ۳۶۰۰

فروش ویلا در رویان – ۳۶۰۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 270 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
370,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان – ۳۶۰۲

فروش ویلا در رویان – ۳۶۰۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 320 متر
متراژ بنا: 230 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
390,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان – ۳۶۰۳

خرید ویلا در رویان – ۳۶۰۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 440 متر
متراژ بنا: 270 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
890,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان – ۷۹۷

فروش ویلا در رویان – ۷۹۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 380 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
537,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان – ۳۶۰۵

فروش ویلا در رویان – ۳۶۰۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 330 متر
متراژ بنا: 230 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
565,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر خیرودکنار – ۳۶۲۶

خرید ویلا در نوشهر خیرودکنار – ۳۶۲۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
320,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان یکتا سرا – ۳۵۶۲

فروش ویلا در رویان یکتا سرا – ۳۵۶۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 650 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,100,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان علویکلا – ۳۵۷۳

خرید ویلا در رویان علویکلا – ۳۵۷۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 367 متر
متراژ بنا: 230 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
450,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان آب پری – ۳۵۶۶

فروش ویلا در رویان آب پری – ۳۵۶۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 368 متر
متراژ بنا: 140 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
320,000,000 تومان
1 51 52 53 54 55 57

جستجو ملک

هدف از سامانه تحت وب،ارائه خدمات مشاوره ای خرید و فروش ویلا،آپارتمان و زمین در شهرهای برند شمال ایران می باشد.
با این سامانه انلاین خرید و فروش ویلا می توانید به راحتی و در کمترین زمان و هزینه و سریع ترین روش ممکن ملکهای دلخواه خود را با هرتوان مالی و هر سلیقه ای خریداری نمایید.

تماس با سیوان

  • آدرس شعبه 1:نوشهر-کیلومتر ۱۵ جاده رویان – چلندر – جنب هتل ستاره شب – مشاورین املاک سیوان
  • آدرس شعبه 2:رویان -کیلومتر ۷ نوشهر -ونوش -۵۰ متر قبل از ورودی اصلی ونوش -املاک سیوان ویلا لوکس
  • آدرس شعبه 3:محمود آباد -خیابان امام – نبش نسیم ۶۷/۱/۱ روبروی جاده آزادمون -املاک سیوان
  • آدرس شعبه 4:چمستان- کیلومتر ۷ جاده آمل به چمستان -۳۰۰ متر بعد از شرکت زربال آلشرود -امیر آباد- املاک سیوان
نماد اعتماد الکترونیک

مقایسه