ویلا ارزان در محمود آباد (341)

فروش ویلا لوکس در محمودآباد – ۷۲۶۸

فروش ویلا لوکس در محمودآباد – ۷۲۶۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
450,000,000 تومان
فروش ویلا در محمود آباد ۱۲-۷۰۵۰

فروش ویلا در محمود آباد ۱۲-۷۰۵۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 220 متر
متراژ بنا: 140 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
500,000,000 تومان
فروش ویلا در محمودآباد نزدیک دریا – ۲۶۴۰

فروش ویلا در محمودآباد نزدیک دریا – ۲۶۴۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 235 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
خرید ویلا در محمود آباد دریاسر – ۷۱۴۸

خرید ویلا در محمود آباد دریاسر – ۷۱۴۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
550,000,000 تومان
فروش ویلا در محمودآباد ۱۱-۳۱۹۲

فروش ویلا در محمودآباد ۱۱-۳۱۹۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
285,000,000 تومان
فروش ویلا در محمود آباد ناصرآباد – ۹۰۴

فروش ویلا در محمود آباد ناصرآباد – ۹۰۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
180,000,000 تومان
خرید ویلا در محمود آباد دریاسر – ۷۱۷۱

خرید ویلا در محمود آباد دریاسر – ۷۱۷۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 245 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
375,000,000 تومان
فروش ویلا ساحلی در محمود آباد – ۷۰۸۶

فروش ویلا ساحلی در محمود آباد – ۷۰۸۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 280 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: ساحلی
3,000,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد ۱۱-۳۲۱۱

خرید ویلا در محمودآباد ۱۱-۳۲۱۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 150 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
350,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد ۱۱-۲۰۰۴

خرید ویلا در محمودآباد ۱۱-۲۰۰۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 210 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
750,000,000 تومان
فروش ویلا در محمودآباد دریاسر – ۲۴۶۴

فروش ویلا در محمودآباد دریاسر – ۲۴۶۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 220 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
320,000,000 تومان
خرید ویلا در محمود آباد ۱۲-۱۹۵۵

خرید ویلا در محمود آباد ۱۲-۱۹۵۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 202 متر
متراژ بنا: 130 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: ساحلی
345,000,000 تومان
خرید ویلا در محمود آباد – ۲۶۵۳

خرید ویلا در محمود آباد – ۲۶۵۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
800,000,000 تومان
فروش ویلا در محمود آباد ۱۲-۲۴۴۲

فروش ویلا در محمود آباد ۱۲-۲۴۴۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 1,030 متر
متراژ بنا: 230 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
1,200,000,000 تومان
خرید ویلا در محمود آباد ۱۲-۲۴۵۶

خرید ویلا در محمود آباد ۱۲-۲۴۵۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 410 متر
متراژ بنا: 135 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
290,000,000 تومان
فروش ویلا در محمودآباد نزدیک ساحل – ۳۱۷۸

فروش ویلا در محمودآباد نزدیک ساحل – ۳۱۷۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 305 متر
متراژ بنا: 130 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: شهری
280,000,000 تومان
فروش ویلا ساحلی در محمودآباد – ۲۸۰۹

فروش ویلا ساحلی در محمودآباد – ۲۸۰۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 210 متر
متراژ بنا: 150 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
300,000,000 تومان
فروش ویلا در محمود آباد ۱۱-۷۰۲۵

فروش ویلا در محمود آباد ۱۱-۷۰۲۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 210 متر
متراژ بنا: 150 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
250,000,000 تومان
خرید ویلا در محمود آباد ۱۲-۷۰۴۲

خرید ویلا در محمود آباد ۱۲-۷۰۴۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 206 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
480,000,000 تومان
فروش ویلا در قواره سوم محمودآباد -۲۸۲۸

فروش ویلا در قواره سوم محمودآباد -۲۸۲۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 470 متر
متراژ بنا: 270 متر
تعداد خواب: 5
موقعیت مکانی: ساحلی
1,100,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد شهرکی-۷۵۶۹

خرید ویلا در محمودآباد شهرکی-۷۵۶۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 260 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
650,000,000 تومان
خرید ویلا در محمود آباد ۱۲-۷۲۰۷

خرید ویلا در محمود آباد ۱۲-۷۲۰۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 110 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
260,000,000 تومان
خرید ویلا در محمود آباد دریا سر – ۷۰۱۱

خرید ویلا در محمود آباد دریا سر – ۷۰۱۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 280 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
450,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد ۱۱-۳۱۱۰

خرید ویلا در محمودآباد ۱۱-۳۱۱۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 260 متر
متراژ بنا: 155 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
290,000,000 تومان
فروش ویلا در محمود آباد کلوده – ۷۱۸۳

فروش ویلا در محمود آباد کلوده – ۷۱۸۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 205 متر
متراژ بنا: 110 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
150,000,000 تومان
فروش ویلا شهرکی در محمودآباد – ۵۱۵۸

فروش ویلا شهرکی در محمودآباد – ۵۱۵۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 210 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
480,000,000 تومان
فروش ویلا در محمود آباد ۱۱-۷۲۰۸

فروش ویلا در محمود آباد ۱۱-۷۲۰۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 185 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
290,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد ۱۲-۱۹۵۰

خرید ویلا در محمودآباد ۱۲-۱۹۵۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 145 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
370,000,000 تومان
خرید ویلا محمودآباد استخردار-۷۴۷۵

خرید ویلا محمودآباد استخردار-۷۴۷۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 150 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
370,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد نزدیک دریا – ۳۱۳۷

خرید ویلا در محمودآباد نزدیک دریا – ۳۱۳۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
250,000,000 تومان

جستجو ملک

هدف از سامانه تحت وب،ارائه خدمات مشاوره ای خرید و فروش ویلا،آپارتمان و زمین در شهرهای برند شمال ایران می باشد.
با این سامانه انلاین خرید و فروش ویلا می توانید به راحتی و در کمترین زمان و هزینه و سریع ترین روش ممکن ملکهای دلخواه خود را با هرتوان مالی و هر سلیقه ای خریداری نمایید.

تماس با سیوان

  • آدرس شعبه 1:نوشهر-کیلومتر ۱۵ جاده رویان – چلندر – جنب هتل ستاره شب – مشاورین املاک سیوان
  • آدرس شعبه 2:اول شهر کلارآباد- جنب فروشگاه جین وست- املاک سیوان
  • آدرس شعبه 3:رویان -کیلومتر ۷ نوشهر -ونوش -۵۰ متر قبل از ورودی اصلی ونوش -املاک سیوان ویلا لوکس
  • آدرس شعبه 4:محمود آباد -خیابان امام – نبش نسیم ۶۷/۱/۱ روبروی جاده آزادمون -املاک سیوان
  • آدرس شعبه 5:چمستان- کیلومتر ۷ جاده آمل به چمستان -۳۰۰ متر بعد از شرکت زربال آلشرود -امیر آباد- املاک سیوان
نماد اعتماد الکترونیک

مقایسه