ویلا جنگلی (2439)

فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۵۵۲۰

فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۵۵۲۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 315 متر
متراژ بنا: 255 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
630,000,000 تومان
فروش خونه باغ در نوشهر چلندر- ۲۷۹۳

فروش خونه باغ در نوشهر چلندر- ۲۷۹۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 1,200 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
500,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر امیررود – ۵۴۴۱

فروش ویلا در نوشهر امیررود – ۵۴۴۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 280 متر
متراژ بنا: 190 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
330,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر سیسنگان – ۵۴۱۴

فروش ویلا در نوشهر سیسنگان – ۵۴۱۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 420 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
750,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر چلندر – ۵۴۱۲

فروش ویلا در نوشهر چلندر – ۵۴۱۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 230 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
350,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان – ۲۳۱۱

خرید ویلا در رویان – ۲۳۱۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 270 متر
متراژ بنا: 185 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر لتینگان – ۵۴۰۶

فروش ویلا در نوشهر لتینگان – ۵۴۰۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 323 متر
متراژ بنا: 235 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
560,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان سیاهرود – ۵۲۴۵

خرید ویلا در رویان سیاهرود – ۵۲۴۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 600 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 5
موقعیت مکانی: جنگلی
850,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر – ۵۰۹۶

خرید ویلا در نوشهر – ۵۰۹۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 230 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
600,000,000 تومان
خرید ویلا استخر دار در نوشهر چلک – ۵۳۶۵

خرید ویلا استخر دار در نوشهر چلک – ۵۳۶۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 440 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
850,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر ملکار – ۵۱۶۷

خرید ویلا در نوشهر ملکار – ۵۱۶۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 280 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
390,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر نجارده – ۳۶۵۳

خرید ویلا در نوشهر نجارده – ۳۶۵۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 370 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
500,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان – ۳۶۴۲

خرید ویلا در رویان – ۳۶۴۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 330 متر
متراژ بنا: 260 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
480,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر لتینگان – ۳۹۳۳

خرید ویلا در نوشهر لتینگان – ۳۹۳۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 260 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
360,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر امیررود – ۵۲۷۸

فروش ویلا در نوشهر امیررود – ۵۲۷۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 335 متر
متراژ بنا: 290 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
650,000,000 تومان
فروش ویلا در سیسنگان – ۳۶۵۰

فروش ویلا در سیسنگان – ۳۶۵۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 160 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
320,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر نجارده – ۳۸۸۱

خرید ویلا در نوشهر نجارده – ۳۸۸۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
380,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۲۹۰۴

فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۲۹۰۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 320 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
550,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر چلک – ۵۱۱۰

فروش ویلا در نوشهر چلک – ۵۱۱۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 530 متر
متراژ بنا: 310 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,200,000,000 تومان
خرید ویلا در سیسنگان – ۲۵۹۶

خرید ویلا در سیسنگان – ۲۵۹۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 293 متر
متراژ بنا: 190 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
330,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر سی سنگان – ۳۶۹۶

خرید ویلا در نوشهر سی سنگان – ۳۶۹۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 460 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
730,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر نخ شمال – ۲۷۳۶

فروش ویلا در نوشهر نخ شمال – ۲۷۳۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 251 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
320,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر چلک – ۳۶۶۶

خرید ویلا در نوشهر چلک – ۳۶۶۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
550,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۲۵۶۶

فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۲۵۶۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 190 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
390,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان سیاهرود – ۳۶۰۶

فروش ویلا در رویان سیاهرود – ۳۶۰۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
295,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر ونوش – ۱۵۰۳

خرید ویلا در نوشهر ونوش – ۱۵۰۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
1,400,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر لتینگان – ۲۵۵۱

فروش ویلا در نوشهر لتینگان – ۲۵۵۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 800 متر
متراژ بنا: 600 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,600,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر توسکاتوک – ۲۷۷۸

خرید ویلا در نوشهر توسکاتوک – ۲۷۷۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 270 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
550,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد نزدیک دریا – ۳۲۰۱

خرید ویلا در محمودآباد نزدیک دریا – ۳۲۰۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 195 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
380,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر توسکاتک – ۲۵۷۹

فروش ویلا در نوشهر توسکاتک – ۲۵۷۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 270 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
300,000,000 تومان
1 76 77 78 79 80 82

جستجو ملک

هدف از سامانه تحت وب،ارائه خدمات مشاوره ای خرید و فروش ویلا در شمال،آپارتمان و زمین در شهرهای نوشهر، رویان، محمودآباد، نور، چمستان، کلارآباد، متل قو، نمک آبرود و سایر شهرهای شمالی می باشد.
با این سامانه انلاین خرید و فروش ویلا می توانید به راحتی و در کمترین زمان و هزینه و سریع ترین روش ممکن ملکهای دلخواه خود را با هرتوان مالی و هر سلیقه ای خریداری نمایید.

تماس با سیوان

  • آدرس شعبه 1:نوشهر-کیلومتر ۱۵ جاده رویان – چلندر – جنب هتل ستاره شب – مشاورین املاک سیوان
  • آدرس شعبه 2:اول شهر کلارآباد- جنب فروشگاه جین وست- املاک سیوان
  • آدرس شعبه 3:رویان -کیلومتر ۷ نوشهر -ونوش -۵۰ متر قبل از ورودی اصلی ونوش -املاک سیوان ویلا لوکس
  • آدرس شعبه 4:محمود آباد -خیابان امام – نبش نسیم ۶۷/۱/۱ روبروی جاده آزادمون -املاک سیوان
  • آدرس شعبه 5:چمستان- کیلومتر ۷ جاده آمل به چمستان -۳۰۰ متر بعد از شرکت زربال آلشرود -امیر آباد- املاک سیوان
نماد اعتماد الکترونیک

مقایسه