ویلا های شمال ایران (2171)

قیمت ویلا در محمودآباد-۷۵۵۳

قیمت ویلا در محمودآباد-۷۵۵۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 260 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: شهرکی
290,000,000 تومان
خرید ویلا محمودآباد نزدیک دریا – ۲۴۸۱

خرید ویلا محمودآباد نزدیک دریا – ۲۴۸۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
400,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد ۱۲-۳۱۶۵

خرید ویلا در محمودآباد ۱۲-۳۱۶۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 240 متر
متراژ بنا: 209 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
430,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر نجارده – ۳۵۰۱

خرید ویلا در نوشهر نجارده – ۳۵۰۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 505 متر
متراژ بنا: 350 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
930,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر چلندر – ۶۱۹۶

خرید ویلا در نوشهر چلندر – ۶۱۹۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 260 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
430,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد شمال-۷۵۷۰

خرید ویلا در محمودآباد شمال-۷۵۷۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 240 متر
متراژ بنا: 140 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
450,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر چلندر – ۳۸۳۸

خرید ویلا در نوشهر چلندر – ۳۸۳۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 230 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
500,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر ونوش – ۲۷۲۳

خرید ویلا در نوشهر ونوش – ۲۷۲۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 750 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,300,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان – ۲۷۴۸

خرید ویلا در رویان – ۲۷۴۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 330 متر
متراژ بنا: 175 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
420,000,000 تومان
خرید باغ ویلا در نوشهر – ۶۰۱۱

خرید باغ ویلا در نوشهر – ۶۰۱۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
490,000,000 تومان
خرید ویلا رویان فراشکلا – ۵۱۹۶

خرید ویلا رویان فراشکلا – ۵۱۹۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 450 متر
متراژ بنا: 270 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
650,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر ریاست جمهوری – ۳۶۶۹

فروش ویلا در نوشهر ریاست جمهوری – ۳۶۶۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 1,100 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,600,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر امیررود – ۵۰۱۵

خرید ویلا در نوشهر امیررود – ۵۰۱۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 280 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
340,000,000 تومان
خرید ویلا در چمستان ۹۰۹۶

خرید ویلا در چمستان ۹۰۹۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
720,000,000 تومان
فروش ویلا ساحلی در نور۱۲-۱۱۱۲

فروش ویلا ساحلی در نور۱۲-۱۱۱۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 1,062 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
980,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر – ۲۳۵۳

خرید ویلا در نوشهر – ۲۳۵۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 465 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
650,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان ونوش – ۲۹۰۸

فروش ویلا در رویان ونوش – ۲۹۰۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 530 متر
متراژ بنا: 350 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
750,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد ۱۱-۲۰۱۰

خرید ویلا در محمودآباد ۱۱-۲۰۱۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 800 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
680,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان دریا بیشه – ۳۶۹۹

خرید ویلا در رویان دریا بیشه – ۳۶۹۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 1,000 متر
متراژ بنا: 350 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
1,900,000,000 تومان
خرید و فروش ویلا در چمستان ۹۰۹۵

خرید و فروش ویلا در چمستان ۹۰۹۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
880,000,000 تومان
خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۵۱۸۰

خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۵۱۸۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 360 متر
متراژ بنا: 210 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
1,400,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۲۹۰۶

فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۲۹۰۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 280 متر
متراژ بنا: 245 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
500,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان شهرک برند ۶۲۶۷

خرید ویلا در رویان شهرک برند ۶۲۶۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 320 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
900,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر-۱۷۸۵

فروش ویلا در نوشهر-۱۷۸۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 128 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
255,000,000 تومان
فروش ویلا در محمودآباد – ۲۸۶۱

فروش ویلا در محمودآباد – ۲۸۶۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 280 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
730,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۹۷

فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۹۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 120 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
280,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر شهرک برند – ۸۱۵۱

فروش ویلا در نوشهر شهرک برند – ۸۱۵۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 1,000 متر
متراژ بنا: 700 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
2,500,000,000 تومان
خرید باغ ویلا در رویان وازیوار – ۵۵۶۰

خرید باغ ویلا در رویان وازیوار – ۵۵۶۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 800 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
1,000,000,000 تومان
فروش ویلا در رویان وازیوار – ۵۱۶۹

فروش ویلا در رویان وازیوار – ۵۱۶۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
650,000,000 تومان
فروش ویلا استخر دار در نوشهر – ۵۳۲۶

فروش ویلا استخر دار در نوشهر – ۵۳۲۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 750 متر
متراژ بنا: 430 متر
تعداد خواب: 5
موقعیت مکانی: جنگلی
1,250,000,000 تومان
1 62 63 64 65 66 73

جستجو ملک

هدف از سامانه تحت وب،ارائه خدمات مشاوره ای خرید و فروش ویلا در شمال،آپارتمان و زمین در شهرهای نوشهر، رویان، محمودآباد، نور، چمستان، کلارآباد، متل قو، نمک آبرود و سایر شهرهای شمالی می باشد.
با این سامانه انلاین خرید و فروش ویلا می توانید به راحتی و در کمترین زمان و هزینه و سریع ترین روش ممکن ملکهای دلخواه خود را با هرتوان مالی و هر سلیقه ای خریداری نمایید.

تماس با سیوان

  • آدرس شعبه 1:نوشهر-کیلومتر ۱۵ جاده رویان – چلندر – جنب هتل ستاره شب – مشاورین املاک سیوان
  • آدرس شعبه 2:اول شهر کلارآباد- جنب فروشگاه جین وست- املاک سیوان
  • آدرس شعبه 3:رویان -کیلومتر ۷ نوشهر -ونوش -۵۰ متر قبل از ورودی اصلی ونوش -املاک سیوان ویلا لوکس
  • آدرس شعبه 4:محمود آباد -خیابان امام – نبش نسیم ۶۷/۱/۱ روبروی جاده آزادمون -املاک سیوان
  • آدرس شعبه 5:چمستان- کیلومتر ۷ جاده آمل به چمستان -۳۰۰ متر بعد از شرکت زربال آلشرود -امیر آباد- املاک سیوان
نماد اعتماد الکترونیک

مقایسه