ویلا های شمال ایران (1937)

فروش ویلا در نور ۱۶-۷۰۰۱

فروش ویلا در نور ۱۶-۷۰۰۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 455 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
370,000,000 تومان
فروش ویلا باغ در نوشهر – ۵۵۲۶

فروش ویلا باغ در نوشهر – ۵۵۲۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 2,000 متر
متراژ بنا: 350 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
2,000,000,000 تومان
خرید ویلا در محمودآباد ۱۱-۲۸۵۴

خرید ویلا در محمودآباد ۱۱-۲۸۵۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
365,000,000 تومان
خرید باغ ویلا در نوشهر ۵۰۲۵

خرید باغ ویلا در نوشهر ۵۰۲۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 1,200 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
780,000,000 تومان
فروش باغ ویلا در نوشهر لتینگان – ۳۵۳۴

فروش باغ ویلا در نوشهر لتینگان – ۳۵۳۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 780 متر
متراژ بنا: 330 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
700,000,000 تومان
خرید ویلا در نوشهر توسکاتک – ۳۵۱۷

خرید ویلا در نوشهر توسکاتک – ۳۵۱۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 750 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
1,500,000,000 تومان
خرید باغ ویلا در سیسنگان – ۲۹۷۳

خرید باغ ویلا در سیسنگان – ۲۹۷۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 540 متر
متراژ بنا: 260 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
500,000,000 تومان
خرید خونه باغ در رویان – ۱۲۵۰

خرید خونه باغ در رویان – ۱۲۵۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 1,100 متر
متراژ بنا: 230 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
850,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۴۴

فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۴۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
435,000,000 تومان
فروش ویلا در نوشهر ونوش –  ۲۷۹۶

فروش ویلا در نوشهر ونوش – ۲۷۹۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 700 متر
متراژ بنا: 290 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
990,000,000 تومان
فروش ویلا در محمود آباد ۱۲-۱۰۷۴

فروش ویلا در محمود آباد ۱۲-۱۰۷۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 3,500 متر
متراژ بنا: 270 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
1,300,000,000 تومان
خرید ویلا در رویان دریا بیشه-۵۳۵۳

خرید ویلا در رویان دریا بیشه-۵۳۵۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 730 متر
متراژ بنا: 440 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,300,000,000 تومان
خرید ویلا ساحلی در رویان – ۵۱۷۶

خرید ویلا ساحلی در رویان – ۵۱۷۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 645 متر
متراژ بنا: 450 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: ساحلی
1,500,000,000 تومان
خرید ویلا در نور – ۷۰۵۹

خرید ویلا در نور – ۷۰۵۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 211 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهری
300,000,000 تومان
خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۵۳۴۵

خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۵۳۴۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 360 متر
متراژ بنا: 330 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
1,300,000,000 تومان
فروش ویلا قواره اول آب در نوشهر – ۵۳۱۱

فروش ویلا قواره اول آب در نوشهر – ۵۳۱۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 1,720 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
3,300,000,000 تومان
خرید ویلا ساحلی در رویان وازیوار – ۵۲۰۲

خرید ویلا ساحلی در رویان وازیوار – ۵۲۰۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 1,000 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
1,600,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۱۸۶۵

فروش ویلا در نور ۱۶-۱۸۶۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 155 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
265,000,000 تومان
خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۵۲۵۳

خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۵۲۵۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 900 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
1,000,000,000 تومان
خرید ویلا در نور ۱۶-۷۱۴۰

خرید ویلا در نور ۱۶-۷۱۴۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 240 متر
متراژ بنا: 125 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
200,000,000 تومان
فروش ویلا ساحلی در رویان ۵۱۸۴

فروش ویلا ساحلی در رویان ۵۱۸۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 520 متر
متراژ بنا: 280 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
1,700,000,000 تومان
خرید ویلا ساحلی  قواره دوم در نوشهر – ۵۱۵۶

خرید ویلا ساحلی قواره دوم در نوشهر – ۵۱۵۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
1,500,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۶۳

فروش ویلا در نور ۱۶-۳۰۶۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 120 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
160,000,000 تومان
خرید ویلا در نور ایزدشهر ۱۲-۲۱۶۹

خرید ویلا در نور ایزدشهر ۱۲-۲۱۶۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 220 متر
متراژ بنا: 110 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
230,000,000 تومان
فروش ویلا در آمل ۱۰-۲۰۱۵

فروش ویلا در آمل ۱۰-۲۰۱۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 220 متر
متراژ بنا: 120 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
180,000,000 تومان
خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۱۰۴۸

خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۱۰۴۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 170 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: ساحلی
950,000,000 تومان
خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۳۵۱۵

خرید ویلا ساحلی در نوشهر – ۳۵۱۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 850 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: ساحلی
2,800,000,000 تومان
خرید ویلا ساحلی در رویان – ۱۰۴۹

خرید ویلا ساحلی در رویان – ۱۰۴۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 645 متر
متراژ بنا: 320 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,200,000,000 تومان
فروش ویلا ساحلی در رویان – ۷۶۰

فروش ویلا ساحلی در رویان – ۷۶۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 370 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
1,600,000,000 تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۲۶۲۵

فروش ویلا در نور ۱۶-۲۶۲۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: 170 متر
متراژ بنا: 90 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: شهری
175,000,000 تومان

جستجو ملک

هدف از سامانه تحت وب،ارائه خدمات مشاوره ای خرید و فروش ویلا،آپارتمان و زمین در شهرهای برند شمال ایران می باشد.
با این سامانه انلاین خرید و فروش ویلا می توانید به راحتی و در کمترین زمان و هزینه و سریع ترین روش ممکن ملکهای دلخواه خود را با هرتوان مالی و هر سلیقه ای خریداری نمایید.

تماس با سیوان

  • آدرس شعبه 1:نوشهر-کیلومتر ۱۵ جاده رویان – چلندر – جنب هتل ستاره شب – مشاورین املاک سیوان
  • آدرس شعبه 2:اول شهر کلارآباد- جنب فروشگاه جین وست- املاک سیوان
  • آدرس شعبه 3:رویان -کیلومتر ۷ نوشهر -ونوش -۵۰ متر قبل از ورودی اصلی ونوش -املاک سیوان ویلا لوکس
  • آدرس شعبه 4:محمود آباد -خیابان امام – نبش نسیم ۶۷/۱/۱ روبروی جاده آزادمون -املاک سیوان
  • آدرس شعبه 5:چمستان- کیلومتر ۷ جاده آمل به چمستان -۳۰۰ متر بعد از شرکت زربال آلشرود -امیر آباد- املاک سیوان
نماد اعتماد الکترونیک

مقایسه